Çocuk Check Up

Çocuk Check Up (0-15 yaş )

Çocuklarda yaş aralıklarına göre yapılan taramalar önem taşır.Yıllık check up’lar çocuğunuzun sağlığını, büyümesini ve gelişmesini daha iyi anlamanızı sağlar.0-15 yaş arası check-up yaptırabilirsiniz.

KANSER TARAMASI TESTLERİ ( 3 Adet Tahlil )
LDH Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Kanser hastalarında yüksek LDH seviyesi, kanserin kötüye gittiği konusunda fikir verebilir. %95’inde LDH artar.
Kalsiyum (Ca) Kalsiyum Hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, Paget hastalığı (Kemik Deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri Kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları v.s
CEA Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir. Genel kanser tarama testidir.
ROMATİZMA ve ENFEKSİYON ANALİZLERİ ( 4 Adet Tahlil )
ASO Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
cRP (C-Reaktif Protein) cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir
RF(Romatoid Faktör) Romatoid artirit tanısında kullanılır.
Sedimentasyon İnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar.
BULAŞICI HASTALIKLAR ve HEPATİT ( 4 Adet Tahlil )
Anti-HBs Anti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.
HBsAg HBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
Anti-HCV Anti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
Anti HAV IgM HAV IgM İnsanda bulunan Hepatit A antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
KANSIZLIK TARAMASI ( 19 Adet Tahlil )
Tam Kan Sayımı (Hemogram 18 Parametre) Toplam 18 Kan testinden oluşur. Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir.Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çokönemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temelgruba ayrılır: Granülösitler nötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken,Agranülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler. Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geritaşınmasıdır. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde;eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir.
Periferik Yayma (Formül Lökosit)) Kan hücrelerinin morfolojik yapısını ve Lösemi ,Trombosit hastalıkları gibi sorunların erken tanısında etkilidir.
BİYOKİMYA ve MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ ( 9 Adet Tahlil )
Trigliserid (Kan Yağları) Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
Total Bilirubin Total Bilirubin ; Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
Direkt Bilirubin Direkt bilirubin ;değerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir.
Glukoz (Kan Şekeri) Kan şekeri ,şeker hastalığının belirlenmesinde kullanılır.
İndirekt Bilirubin İndirekt bilirubin ;değerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
GPY (Dışkıda Parazit) Dışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk ve asalakların tesbiti, teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
GGK (Gaitada Gizli Kan) GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde
Boğaz Kültürü Boğazda oluşan enfeksiyonları, beta mikrobu, tonsillit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını belirler.
Total IgE (Alerji) Vücudumuzda herhangi bir maddeye karşı oluşan alerjik reaksiyon durumlarında yükselir.Genel alerji testidir.
BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ ( 4 Adet Tahlil )
Üre Böbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
Kreatinin Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
Tam İdrar Anlizi Tam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
Ürik Asit Gut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ ( 3 Adet Tahlil )
SGOT (AST) SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
SGPT (ALT) SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
Alkalen Fosfataz(ALP) ALP Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde,Safra kesesi ,İntrahepatik ve extrahepatik kolestaz,siroz, hepatitler, infeksiyöz mononukleoz gibi karaciğer hastalıklarında Paget Hastalığı, metastatik kemik tümörleri, kemik kırıkları gibi durumlarda artarPankreas fonksiyonunu denetler.
GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ ( 8 Adet Görüntüleme )
Tüm Batın Ultrasonu(USG) Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi,karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları,böbrekler,pankreas,üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat v.s .Kum,taş kist gibi oluşumların teşhisi.
Alt ve Üst Batın Ultrasonu(USG) Alt ve üst Batında(karın ) bulunan organların incelenmesi.
Akciğer Kalp Aort Filmi(Grafisi) Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.
EKG(Elektrokardiografi) EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritm bozuklukları,kalp krizi teşhisi.
Böbrek Ultrasonu(USG) Böbrek organımızdaki kist ve taşların belirlenmesi,fizyolojisinin incelenmesi.
Karaciğer Ultrasonu(USG) Karaciğer yağlanması büyümesi,karaciğerde kist oluşımları ,fizyolojik değişikliklerin belirlenmesi.
Dalak Ultrasonu (USG) Dalak organımızın detaylı ultrasonografik olarak incelenmesidir.
Pankreas Ultrasonu (USG) Pankreas organımızın detaylı ultrasonografik olarak incelenmesidir.
DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ
Laboratuvar Doktor Değerlendirmesi Sonuçlar Laboratuvar Uzmanı Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.